Syrisk Ortodoxa kyrkans historia i världen

Den syrisk-ortodoxa kyrkan är samma kyrka som aposteln Petrus grundade år 33 i Antiokia, som ligger i Turkiet. Staden heter numera Antakya och ligger i provinsen Hatay. Historien om kyrkan börjar med Apostlagärningarna (Apg. 11:19-20). Historien sträcker sig långt tillbaka i tiden, till den allra första tiden i kristendomens historia. Kyrkan i Antiokia grundades av apostelns Petrus efter att en del av lärjungarna och apostlarna flydde från Jerusalem på grund av förföljelser av det kristna. Martyrdöden på Stefanos som skedde omkring år 34 e. Kr hade en stor påverkan på historien för syrianer. Aposteln Petrus som var först med att predika evangeliet blev även förföljd. Han grundade slutligen sitt biskopsdöme i Antiokia omkring år 37 som då tillhörde Syrien. År 37 styrdes Antiokia av en romersk landshövding men befolkades av syrianernas förfäder, araméer, greker och judar. Staden blev den näst viktigaste efter Jerusalem. Vi ser i apostlagärningarna 11:25-25 följande: Barnabas fortsatte sedan till Tarsos för att söka upp Saul, (Paulus). När han hade funnit honom tog han honom med till Antiokia. I ett år var det sedan tillsammans i församlingen för att kunna undervisa. Antiokia är inte bara den första och äldsta kristna kyrkan utan den kom även att bli grundstenen till kristendomen.

När lärjungarna Petrus och Paulus skulle lämna Antiokia för missionsuppdrag, vigde de där två biskopar. Den första biskopen var Aphodiussom var biskop för de kristna araméerna/syrianerna. Den andra biskopen var Ignatius III Uminator var biskop för kristna av judisk härkomst. Därmed fick dessa två biskopar apostlarnas välsignelse att sköta den verksamhet som de började starta i staden. År 68 e. Kr. förenades de båda parterna under ledning av patriarken Ignatius Nuronos, han kallade kyrkan av Antiokia för den världsvida kyrkan. Kyrkan som omfattar hela världen.

Det syrisk-ortodoxa folket blev återigen förföljda efter den arabiska erövringen och korstågen. Förföljelserna i det nutida Turkiet har varit en orsak till att de allra flesta utvandrat till framförallt Europa och USA.

Syrisk Ortodoxa kyrkan i Sverige

De första Syrisk-kristna invandrarna kom till Sverige år 1967 från Libanon och Turkiet. Idag bor det ca 100 000 kristna Assyrier/Syrianer i Sverige.

Det finns i praktiken två Syrisk-Ortodoxa stift i Sverige.

Idag har det Syrisk-Ortodoxa ärkestiftet i Skandinavien och det Patriarkaliska ställföreträdarskapet för Syrisk-Ortodoxa kyrkan i Sverige ett flertal kyrkosamfund var. Det finns omkring 50 präster samt två biskopar som är bosatta i Södertälje. Syrisk-Ortodoxa kyrkan har vid flera tillfällen fått uppmärksamhet i svenska medier, bland annat för Assyriska/Syrianska namnkonflikten mellan Assyrier/Syrianer. Den högsta ledaren i den Syrisk-Ortodoxa kyrkan är den 49-årige ärkebiskopen Afrem Karim.

Han valdes till ledare efter den avlidne Patriarken Ignatius Zakka I lwas som avled 2014. Beslutet tillkännagavs i S:t Jakobs kloster i Atchane, Libanon. Han blir den 123:e patriarken av Antiokia och hela Östern. Förväntningen är att den nya patriarken ska kunna arbeta i Damaskus för att försöka rädda kyrkan i Syrien. Den nya patriarken är född i staden Qamishly som ligger i nordöstra Syrien. Han har varit ärkebiskop i USA och har en utbildning med teologiska studier i Egypten, Irland och Libanon. Det nya namnet för patriarken blir Ignatius Afrem II Karim.

Syrisk-Ortodoxa Församlingens kyrka och historia i Borås

Kyrkan och Församlingen

Vår historia i Borås sträcker sig drygt 45 år tillbaka till början av 70-talet. De två första familjerna var Sitki Chindehs och Alexander Shahins familj. Tredje familjen som slöt upp 1975 i Borås var Josef Sahins familj. Åren som följde växte Borås familj för familj till att idag vara drygt 200 familjer. P.g.a. av kriget i Syrien så har medlemsantalet dubblats på senare år. De första 30 åren hyrde vi Hulta kyrka fram till 2006. Vi har även under årens lopp lånat Gustav Adolf och Carolikyrkan för större uppslutningar som bröllop och begravningar. Gustav Adolf lånar vi än idag till de större högtiderna som Jul- och Påskdagen.

Ett par personer har genom åren varit förhandsfigurer och goda trotjänare till vår församling i Borås. Idag avlidne Sitki Chindeh och hans avlidne broder Beho Ulug, må de vila i frid. Jakob Sahin, idag över 80 år, verkade och jobbade mycket tätt med Sitki Chindeh med kyrkans frågor och olika sysslor. Efter Sitki och Jakob tog Beho Ulug över som i slutet av sitt liv samarbetade med vår senaste kyrkoherde Josef Sahin. Josef verkade i över 15 år fram till 2014.

Köpet av Hulta kyrka

I 30 års tid hyrde vi Hulta kyrka. Under 2005 beslutade Svenska kyrkan att lägga ut Hulta kyrka till försäljning. Efter att Svenska kyrkan förkunnade detta så sammankallade Syrisk Ortodoxa Församlingen i Borås till ett extra stormöte för att besluta om köpet. På den tiden hyrde vi lokaler av AB Bostäder på Hulta Torg. De närvarande medlemmarna tog ett bra och riktigt beslut att köpa Hulta kyrka. I slutet av 2005 blev köpet av men det var inte helt utan strid. Finska Pingstkyrkan gav sig in i en budgivning med oss men förlorade budet till vår favör. Sedan dess har kyrkan blivit upprustad och renoverad i omgångar både in- och utvändigt. Vår kyrkoherde Josef Sahin har en stor del i kyrkans upprustning. På senare år när Josef inte orkat i samma tempo så har vi istället anlitat externa hanverkare för diverse uppdrag. I den mån det finns specialkunskap hos våra medlemmar så tar vi hjälp av dem.

Styrelse

Många styrelser har kommit och gått genom åren. De ordförandena som suttit längst är bl.a. Alexander Shahin som satt i slutet av 70 och början av 80-talet. Han flyttade sedermera till Stockholm för snart 30 år sedan. Foat Chindeh satt i många år efter att Alexander flyttat. Han höll samman de olika familjerna med bra resultat. Mellan åren 2002 – 2017 satt Joni Sahin i drygt 15 års tid, innan han återigen lämnade över taktpinnen till Foat Chindeh. Däremellan Foat och Joni har det också suttit andra ordföranden i mycket korta perioder. Sedan 2015 har styrelsen föryngrats och bytts ut med många nya styrelsemedlemmar som jobbar mot nya mål. Idag når vi ut till alla våra medlemmar bl.a. via en Sms tjänst, Facebook och Hemsidan. I slutet av 2014 fick vi besök av vår helige andlige ledare Ephrem Hanna som ursprungligen är från krigsdrabbade Syrien. Efter att ha tillbringat ett par månader hos oss i Borås så bestämde han sig för att bosätta sig här. Han har sedan dess bistått oss med gudstjänster, utbildningar och en rad andra aktiviteter inom den Syrisk Ortodoxa läran. Vår nuvarande ordförande Foat Chindeh har under 2-3 års tid jobbat på ett nytt och stort projekt med mandat från styrelsen. Uppdraget har handlat om att bygga en ny kyrka i närheten av Hulta Torg. Efter många turer med kommunen och andra styrande i Borås så beslöt man till slut att låta oss köpa mark och sedermera bygga en kyrka i framtiden. Spännande tider väntar.

Syrien i januari 2011

Den syriska flyktingströmmen till Europa tog fart på allvar vid mitten av 2012 och har sedan dess ökat stadigt över tid. Av alla asylansökningar som lämnats in av Syrier i något EU-land sedan dess har drygt 31 procent lämnats in i Sverige. Många som flyr tillhör den kristna minoriteten i Syrien. Till följd av detta har kyrkan i Borås bevittnat många förändringar p.g.a. tillströmningen av människor från Syrien. Trots alla svåra upplevelser har dessa människor haft energi och lust att bevara den kristen identiteten. Den kraftiga ökningen av medlemmar har gjort det nödvändigt att tänka på en ny kyrka för att täcka behoven i framtiden för kommande generationer. Planerna för att bygga en ny kyrka har inspirerats av vår andlige ledare Ephrem Hanna…

Mor Shamoun D’Zaites livshistoria

Mor Shamoun D’Zaites födelse och uppväxt
Han föddes i Habses år 657. Hans fader Mundher tillhörde byns främsta. Mundhers hus är fortfarande bevarat i byn Habses och ligger ca 300 meter sydost om Mor Shamouns kyrka i Sabriko dbe Shamdinos ägor.
Mor Shamoun lärde sig att skriva och läsa i byns skola. I samma skola utnämndes han till diakon. Vid tio års ålder placerades han av sin fader i Mor Gabriels kloster. Året var 667. Mor Gabriels kloster var ett lärosäte för högre studier och fortfarande är det den Syrisk Ortodoxa kyrkans främsta lärosäte. Mor Shamoun blev Rish Qnin, diakonernas ledare vid sitt tredje år i skolan. Senare avancerade han till att bli munk. Han var en människa med många dygder som förverkligade stora dåd under sitt liv. Mor Shamoun drog sig till ett annat litet kloster, Dairo Da-Stune (Pelar klostret) söder om Mor Gabriel och levde som eremit på en pelare.
Persernas ankomst och folkmordet på folket i Mhalmayto och Turabdin
Vid den här tiden kom Kung Shahbarz till Turabdin och härjade i området. Hans soldater brände många byar, städer och kloster i området varav ett utav dessa kända kloster var klostret Mor Gabriel. Kung Shahbarz drev befolkningen i Mhalmayto och Beth Risho området (nuvarande Tur Abdin) på landsflykt. Bland de som hade tagits som gisslan hos perserna fanns Mor Shamouns systers son Eyyub. Denne tog perserna med sig norr om Hisno d-Kifo. På vägen hade Eyyub påträffat en skatt bestående av guld. Han lämnade stället och följde tillsammans med de andra som gisslan utan att berätta om detta. Under denna räd som perserna gjorde insjuknade deras befälhavare i kriget i svår sjukdom. Mor Shamoun kallades för att bota honom. Mor Shamoun åkte med persernas militärer till befälhavarens läger norr om Hisno d-Kifo och med sina böner botade man befälhavaren. Denna befälhavare blev mycket glad och beordrade Mor Shamoun Zaite att önska vad han ville av honom. Mor Shamoun bad om att alla som tagits till gisslan skulle befrias och att låta de deporterade mhalmoyerna återvända till sina byar. Befälhavaren tillmötesgick Mor Shamouns önskemål och befriade gisslan som han hade tagit inklusive hans kusin Eyyub.

Läs mer