S:t Shamoun d’Zeites Församling

Syrisk Ortodoxa kyrkan i Borås

§1 FÖRSAMLINGENS NAMN OCH HEMVIST

Församlingens namn är S:t Shamoun d’Zeite Församling, Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Borås.

Församlingens hemvist är i Borås.

Församlingens verksamhetsområde är Boråsregionen (Sjuhäradsbygden).

Församlingen är ansluten till Syrisk Ortodoxa ärkestiftet i Skandinavien.

§2 INRIKTNING

Församlingens syfte och mål är följande:

• Vara förenande organ för Syrisk Ortodoxa trosbekännare, som bor inom dess verksamhetsområde

• Verka för medlemmars andliga, religiösa och kulturella utveckling samt hälsofrämjande och sociala aktiviteter.

• Vårda Syrisk Ortodoxa kyrkans lära och tradition.

• Främja studieverksamhet i kristen kunskap.

• Arbeta aktivt för att stärka den Syrisk Ortodoxa kyrkans idé bland ungdomar.

• Upprätthålla goda relationer och samarbeten mellan vår församling och andra samfund samt olika samhällsorgan.

• Stärka kyrkans liturgiska språk.

• Erbjuda läxhjälp till studerande.

§3 MÅLSÄTTNING

§3.1 Församlingen skall bedriva kristen församlingsverksamhet i enlighet med sina stadgar, den heliga skriften,

Syrisk Ortodoxa kyrkans tradition och på det sätt som är definierat vid församlingens beslutsmässiga möten.

§3.2 Församlingen finansierar sin verksamhet genom att motta anslag, bidrag, gåvor och testamentsmedel samt

genom ekonomisk verksamhet, vilken församlingen ansöker behörigt tillstånd för.

§4 MEDLEMSKAP

§4.1 Medlemskap i församlingen erhålls genom det heliga dopet och genom att anta Syrisk Ortodoxa kyrkans lära.

Vidare skall man godta och förbinda sig att följa stadgarna samt beslut tagna på församlingens beslutsmässiga möten.

§4.2 Församlingsstyrelsen beviljar medlemskap.

§4.3 Medlemskap beviljas om det inte kan antas att den som ansöker om medlemskap kommer att motverka

församlingens intressen, inriktning och målsättning.

§4.4 Församlingen skall ha ett uppdaterat medlemsregister. Församlingsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för

behandling av medlemmars personuppgifter i enlighet med GDPR.

§5 MEDLEMSAVGIFT

Församlingsmedlemmar skall inbetala årlig medlemsavgift, vars storlek bestäms på årsmötet, och anses efter betalning som församlingsmedlem om styrelsen inte beslutar att inte bevilja medlemskap.

Församlingsmedlemmar som betalat medlemsavgift är försäkrade vid händelse av olyckor i församlingslokalerna och

under aktiviteter som anordnas av församlingen.

Medlemsavgift för innevarande år skall betalas senast 31:a maj.

§6 MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE

§6.1 Styrelsen har rätt att utesluta medlemmar som bryter mot stadgarna, motverkar församlingens intressen,

inriktning och målsättning eller vållar skada och svårigheter i församlingens verksamhet, efter inhämtat yttrande

från revisorn och valkommitté. Styrelsen har också rätt att meddela varning vid lindriga fall.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig.

§6.2 Utesluten medlem kan högst inom 1 månad efter att bevisligen har delgivits styrelsens uteslutningsbeslut

överklaga beslutet skriftligen till församlingens årsmöte eller närmaste medlemsmöte.

Uteslutning träder i kraft vid besvärstidens utgång. Om besvär anförts är berörd person utesluten intill dess

årsmöte hålls.

§6.3 Önskar utesluten medlem återinträde i församlingen, avgörs hennes/hans ansökan därom av styrelsen.

För beviljande krävs 2/3 majoritet och ett godkännande på årsmötet.

§6.4 Medlem som trots påminnelse ej inbetalar sin medlemsavgift fråntas följande rättigheter:

Rösträtt vid val.

Nomineringsrätt till styrelsen.

Närvarorätt vid församlingens officiella möten vid vilka beslut fattas.

Medlem som trots påminnelse underlåtit att inbetala sin medlemsavgift två år i följd, förlorar sitt medlemskap

och därmed avförs från församlingens register.

§6.5 Medlem som vill utträda ur församlingen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha

omedelbart lämnat församlingen.

§7 FÖRSAMLINGENS STRUKTUR OCH ORGANISATION

1: Årsmötet är församlingens högsta beslutande organ.

2: Styrelsen är högsta verkställande organ.

3: Revisor

4: Valberedning

5: Tjänstgörande präst inom församlingen.

6: Övriga sektioner och kommittéer.

§8 ÅRSMÖTE

§8.1 Medlemmarnas beslutanderätt i församlingens högsta angelägenheter utövas vid församlingsmötet.

Församlingsmötet sammankallas av styrelsen eller när minst 20% av röstberättigade medlemmarna skriftligen

begär detta hos styrelsen för behandling av ett och samma ärende.

§8.2 Vid församlingsmötet har endast församlingens medlemmar rösträtt och rätt att bli valda till styrelsen.

Rösträtten är personlig och kan ej överlåtas på någon annan. Röstberättigad medlem är den som fyllt 18 år.

§8.3 Vid församlingsmötet fattas beslut med enkel majoritet. Röstningen sker öppen om ingen av medlemsdeltagarna

begär sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§8.4 Församlingsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på årsmötet.

§9 ÅRSMÖTETS PROCESS

Årsmöte hålls en gång per år under kvartal ett. Tid och plats bestäms av styrelsen.

På årsmötet skall följande avhandlas:

• Fastställande att mötet är stadgeenligt och beslutsmässigt.

• Godkännande av mötets arbetsordning.

• Val av ordförande och sekreterare för mötet (ordförande och sekreterare skall ha erfarenhet av liknande uppdrag),

två justeringsmän samt två rösträknare.

• Redogörelse av styrelsens verksamhetsberättelse, räkenskaper över det gångna året och beslut om godkännande.

• Revisorns berättelse över räkenskaperna och förvaltningen samt beslut om ansvarsfrihet för berörda personer.

• Beslut om medlemsavgiftens storlek.

• Godkännande av budget och verksamhetsplan för påbörjat år.

• Godkännande av riktlinjer för förvaltning/investering av kyrkans likvida medel.

• Val av styrelsen, 2 år.

• Val av suppleanter, 1 år.

• Val av 1 revisor, 1 år.

• Val av valberedning, 1 år.

• Övriga ärenden som styrelsen framlagt för mötet.

• Övriga ärenden som medlemmarna i stadgeenlig ordning framlagt för mötet. Ärende som församlingsmedlem önskar

framlägga på årsmötet skall skriftligen meddelas till styrelsen senast 3 veckor innan mötet.

§10 STYRELSEN

§10.1 Församlingens verkställande organ är styrelsen, till styrelsen hör församlingens ordförande, viceordförande,

sekreterare, kassör och övriga ledamöter och jämte suppleanter vilka väljs ett år i sänder.

§10.2 Styrelsen konstituerar sig själv.

§10.3 Styrelsen sammankallas av ordföranden, eller vid hinder för denne av viceordföranden eller om minst hälften av

styrelsens ledarmöten så begär. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallas till sammanträde och

när ordförande eller viceordförande och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har

ordförande utslagsröst. Suppleanterna har på styrelsemöten yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt.

§10.4 Styrelseledamot, som inte deltar i två påföljande sammanträden utan att anmäla av styrelsen godtagna skäl, skall

ställa sin plats till förfogande.

§10.5 Styrelseledamot, som under verksamhetsåret vill begära utträde ur styrelsen, skall göra det skriftligen till

styrelsen. Efter accepterat utträde, inträder första suppleant som styrelseledamot t.o.m. nästföljande årsmöte.

§10.6 Den som är döpt i Syrisk Ortodoxa kyrkan, fyllt 25 år och varit medlem i församlingen i minst ett år, är valbar till

styrelsen. Medlem som dömts för tunga brott eller har kriminellt förflutet får ej nominera sig eller nomineras till

styrelsen eller ha andra funktioner inom församlingen.

§10.7 Valbar styrelse har följande uppgifter:

• Handha församlingens angelägenheter.

• Vidta åtgärder för att förverkliga församlingens målsättning och inriktning i enlighet med dessa stadgar.

• Tillsätta permanenta och tillfälliga kommittéer samt vid behov upplösa dessa.

• Verkställa årsmötets beslut, planera, leda och fördela arbetet inom församlingen.

• Överlämna räkenskaper och handlingar om församlingens förvaltning till revisorn minst 4 veckor före årsmöte.

• Avge rapport över församlingens verksamhet och ekonomi till årsmötet.

• Förvalta och underhålla församlingens egendom i enlighet med riktlinjer som antas vid årsmöte.

• Anordna styrelsemöten 6-12 ggr/år.

§11 REVISOR

Revisorn skall fortlöpande granska styrelsens förvaltning och församlingens räkenskaper för det senaste räkenskapsåret samt överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. Protokoll från styrelsemöten och övriga handlingar skall också granskas.

Församlingens årsbokslut skall vara revisorn tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

Skriftliga rapporter skall lämnas till styrelsen halvårsvis.

Revisorn har rätt att påkalla medlemsmöte om det anses föreligga starka skäl för det.

§12 UNGDOMSSEKTION

Församlingen skall ha en ungdomssektion för barn och ungdomar upp till 35 år.

Sektionen väljer sin egen styrelse och utformar sin verksamhet självständigt, dock i samarbete med församlingsstyrelsen och dessa stadgar. Sektionen upprättar ett eget medlemsregister.

§13 FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDAREN

Församlingsprästen har ansvar för tillsyn och övergripande samordning av all andlig verksamhet utifrån församlingens grundläggande uppgift. Prästen leder församlingens verksamhet såvitt avser gudstjänst, undervisning och diakoni.

§14 VERKSAMHET OCH RÄKENSKAP

Församlingens verksamhet och räkenskap utgörs av ett kalenderår.

§15 FIRMATECKNING

§15.1 Församlingens firma tecknas av två personer tillsammans: av församlingens ordförande eller viceordförande

jämte kassören. Vidare kan styrelsen befullmäktiga andra styrelseledamöter att teckna församlingens firma i vissa

angelägenheter, såsom i ekonomiska ärenden.

§15.2 Styrelsen har rätt att ge fullmakt till någon annan i styrelsen istället för ordförande eller viceordförande.

§16 STADGEÄNDRING

§16.1 Ändringar i och tillägg till dessa stadgar kan göras om minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande

församlingsmedlemmarna beslutar därom.

§16.2 Frågan om stadgarändringar kan upptas till behandling endast vid årsmöte och endast om detta särskilt angivits i

stadgeenlig möteskallelse.

§17 FÖRSAMLINGENS UPPLÖSNING

§17.1 Beslut om församlingens upplösning skall fattas vid två på varandra följande församlingsmöten, av vilka ett skall

vara årsmöte hållet med minst två månaders mellanrum.

§17.2 Beslut om församlingens upplösning kan ej tas på ett annat sätt än med stöd av fyra femtedels (4/5) majoritet av

de närvarande församlingsmedlemmarna.

§17.3 Vid församlingens upplösning överlämnas dess medel, tillgångar och arkiv till ärkestiftet.

§18 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§18.1 Ärende som skall behandlas av styrelsen men där ingen tillämpningsparagraf finnes i stadgarna för bedömning

må beslutas enligt andemening i gällande stadgar. Om styrelsen finner att man vill inhämta råd och anvisningar

från andra instanser innan beslut fattas i ärendet må styrelsen så göra.

§18.2 Församlingen är partipolitisk obunden. Den är oberoende och har inget samarbete med andra nationella eller

profana intresseföreningar, förbund och liknande inom och utanför Sverige.

§19 ÖVRIGT

Föreliggande stadgar består av 19 paragrafer, som är omarbetade 2019-06-18 och an

Syrisk Ortodoxa Församlingens  styrelse 2021:

Foat ChindehOrdförande2 år
Joni SahinVice ordförande2 år
Simon InalKassör2 år
Elisabeth KaraEkonomiansvarig2år
Silva IsakssonSekreterare2 år
Ojina AslanLedamot2 år
Micheline Mucho MakdesiLedamot2år
Hannibal TalayLedamot2 år
Elie Abdel-AhadLedamot2 år
Sandy IbrahimSuppleant1 år
Teodora JohanssonSuppleant1 år